Usage Statistics for auxcia.com

Summary Period: May 2017
Generated 01-Jun-2017 02:17 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2017
Total Hits 20094
Total Files 1142
Total Pages 19108
Total Visits 1972
Total KBytes 16405
Total Unique Sites 863
Total Unique URLs 11
Total Unique Referrers 955
Total Unique User Agents 233
. Avg Max
Hits per Hour 27 193
Hits per Day 648 2029
Files per Day 36 77
Pages per Day 616 2004
Sites per Day 27 152
Visits per Day 63 151
KBytes per Day 529 1478
Hits by Response Code
Code 200 - OK 5.68% 1142
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 9
Code 307 - Moved Temporarily 82.39% 16555
Code 403 - Forbidden 2.04% 409
Code 404 - Not Found 9.85% 1979

Daily usage for May 2017

Daily Statistics for May 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2029 10.10% 60 5.25% 2004 10.49% 92 4.67% 44 5.10% 1478 9.01%
2 1600 7.96% 36 3.15% 1547 8.10% 100 5.07% 50 5.79% 1086 6.62%
3 1832 9.12% 34 2.98% 1789 9.36% 83 4.21% 54 6.26% 1206 7.35%
4 1271 6.33% 33 2.89% 1234 6.46% 101 5.12% 55 6.37% 872 5.31%
5 1588 7.90% 39 3.42% 1562 8.17% 103 5.22% 46 5.33% 1269 7.74%
6 1783 8.87% 22 1.93% 1764 9.23% 83 4.21% 33 3.82% 1096 6.68%
7 1899 9.45% 25 2.19% 1878 9.83% 78 3.96% 28 3.24% 1243 7.58%
8 1790 8.91% 38 3.33% 1757 9.20% 59 2.99% 45 5.21% 1078 6.57%
9 1682 8.37% 43 3.77% 1648 8.62% 86 4.36% 41 4.75% 1355 8.26%
10 625 3.11% 26 2.28% 596 3.12% 91 4.61% 42 4.87% 500 3.05%
11 345 1.72% 77 6.74% 322 1.69% 84 4.26% 33 3.82% 418 2.55%
12 641 3.19% 52 4.55% 617 3.23% 101 5.12% 37 4.29% 701 4.27%
13 996 4.96% 49 4.29% 970 5.08% 63 3.19% 40 4.63% 600 3.65%
14 300 1.49% 51 4.47% 271 1.42% 151 7.66% 152 17.61% 479 2.92%
15 88 0.44% 31 2.71% 72 0.38% 55 2.79% 57 6.60% 375 2.28%
16 91 0.45% 26 2.28% 62 0.32% 50 2.54% 46 5.33% 62 0.38%
17 121 0.60% 45 3.94% 85 0.44% 54 2.74% 52 6.03% 106 0.64%
18 116 0.58% 40 3.50% 90 0.47% 56 2.84% 54 6.26% 81 0.49%
19 103 0.51% 44 3.85% 78 0.41% 45 2.28% 59 6.84% 391 2.38%
20 122 0.61% 30 2.63% 85 0.44% 72 3.65% 79 9.15% 95 0.58%
21 74 0.37% 20 1.75% 49 0.26% 27 1.37% 38 4.40% 54 0.33%
22 98 0.49% 51 4.47% 61 0.32% 31 1.57% 31 3.59% 89 0.54%
23 119 0.59% 64 5.60% 86 0.45% 49 2.48% 46 5.33% 81 0.50%
24 61 0.30% 18 1.58% 46 0.24% 27 1.37% 29 3.36% 146 0.89%
25 55 0.27% 22 1.93% 35 0.18% 28 1.42% 34 3.94% 42 0.26%
26 81 0.40% 30 2.63% 61 0.32% 28 1.42% 27 3.13% 472 2.87%
27 164 0.82% 35 3.06% 73 0.38% 34 1.72% 34 3.94% 211 1.28%
28 152 0.76% 25 2.19% 68 0.36% 32 1.62% 28 3.24% 413 2.52%
29 79 0.39% 13 1.14% 56 0.29% 34 1.72% 41 4.75% 157 0.95%
30 104 0.52% 29 2.54% 82 0.43% 31 1.57% 35 4.06% 80 0.49%
31 85 0.42% 34 2.98% 60 0.31% 45 2.28% 53 6.14% 172 1.05%

Hourly usage for May 2017

Hourly Statistics for May 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 31 987 4.91% 2 62 5.43% 30 936 4.90% 21 647 3.94%
1 28 887 4.41% 0 30 2.63% 27 850 4.45% 22 669 4.08%
2 25 781 3.89% 1 48 4.20% 23 720 3.77% 22 695 4.24%
3 25 796 3.96% 1 52 4.55% 24 744 3.89% 26 803 4.89%
4 32 993 4.94% 1 41 3.59% 31 963 5.04% 20 625 3.81%
5 30 937 4.66% 2 64 5.60% 28 890 4.66% 22 688 4.19%
6 33 1051 5.23% 0 19 1.66% 33 1036 5.42% 21 656 4.00%
7 24 768 3.82% 1 41 3.59% 23 743 3.89% 29 891 5.43%
8 33 1025 5.10% 1 53 4.64% 31 986 5.16% 21 638 3.89%
9 25 791 3.94% 3 109 9.54% 24 753 3.94% 29 884 5.39%
10 29 926 4.61% 1 33 2.89% 28 893 4.67% 29 886 5.40%
11 31 981 4.88% 2 68 5.95% 30 930 4.87% 20 618 3.77%
12 20 632 3.15% 1 59 5.17% 18 579 3.03% 23 700 4.27%
13 20 637 3.17% 1 47 4.12% 19 590 3.09% 23 701 4.27%
14 29 909 4.52% 1 36 3.15% 28 872 4.56% 19 577 3.52%
15 35 1109 5.52% 1 54 4.73% 34 1054 5.52% 23 698 4.25%
16 19 594 2.96% 1 40 3.50% 17 536 2.81% 16 484 2.95%
17 24 751 3.74% 1 42 3.68% 23 717 3.75% 16 495 3.02%
18 32 1004 5.00% 1 44 3.85% 31 965 5.05% 23 719 4.39%
19 19 599 2.98% 1 40 3.50% 18 566 2.96% 19 578 3.52%
20 20 621 3.09% 1 42 3.68% 18 579 3.03% 22 682 4.16%
21 33 1035 5.15% 1 39 3.42% 32 1012 5.30% 33 1033 6.30%
22 24 760 3.78% 0 24 2.10% 23 726 3.80% 19 578 3.52%
23 16 520 2.59% 1 55 4.82% 15 468 2.45% 15 461 2.81%

Top 11 of 11 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 863 4.29% 410 2.50% /
2 165 0.82% 722 4.40% /webalizer/
3 28 0.14% 30 0.19% /_autoindex/icons/folder.png
4 27 0.13% 5 0.03% /_autoindex/icons/blank.png
5 20 0.10% 1437 8.76% /webalizer/usage_201705.html
6 17 0.08% 1085 6.61% /webalizer/usage_201703.html
7 17 0.08% 1250 7.62% /webalizer/usage_201704.html
8 2 0.01% 4 0.03% /webalizer/usage.png
9 1 0.00% 6 0.03% /webalizer/ctry_usage_201703.png
10 1 0.00% 4 0.03% /webalizer/ctry_usage_201704.png
11 1 0.00% 4 0.02% /webalizer/daily_usage_201703.png

Top 10 of 11 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 20 0.10% 1437 8.76% /webalizer/usage_201705.html
2 17 0.08% 1250 7.62% /webalizer/usage_201704.html
3 17 0.08% 1085 6.61% /webalizer/usage_201703.html
4 165 0.82% 722 4.40% /webalizer/
5 863 4.29% 410 2.50% /
6 28 0.14% 30 0.19% /_autoindex/icons/folder.png
7 1 0.00% 6 0.03% /webalizer/ctry_usage_201703.png
8 27 0.13% 5 0.03% /_autoindex/icons/blank.png
9 2 0.01% 4 0.03% /webalizer/usage.png
10 1 0.00% 4 0.03% /webalizer/ctry_usage_201704.png

Top 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 165 0.82% 1018 55.66% /webalizer/
2 863 4.29% 769 42.04% /
3 20 0.10% 35 1.91% /webalizer/usage_201705.html
4 17 0.08% 4 0.22% /webalizer/usage_201703.html
5 17 0.08% 3 0.16% /webalizer/usage_201704.html

Top 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 165 0.82% 1037 57.04% /webalizer/
2 863 4.29% 730 40.15% /
3 20 0.10% 37 2.04% /webalizer/usage_201705.html
4 17 0.08% 10 0.55% /webalizer/usage_201703.html
5 17 0.08% 4 0.22% /webalizer/usage_201704.html

Top 30 of 863 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 16125 80.25% 0 0.00% 9747 59.42% 239 12.12% 195.88.16.114
2 334 1.66% 37 3.24% 368 2.24% 333 16.89% 31.184.236.12
3 280 1.39% 0 0.00% 169 1.03% 40 2.03% 91.243.203.36
4 245 1.22% 0 0.00% 148 0.90% 35 1.77% 31.42.124.36
5 223 1.11% 108 9.46% 1532 9.34% 93 4.72% 216.244.66.247
6 128 0.64% 9 0.79% 118 0.72% 128 6.49% zakariyya.independentbookstores.net
7 126 0.63% 0 0.00% 76 0.46% 18 0.91% 160.58.pppoe.fregat.ua
8 78 0.39% 39 3.42% 50 0.30% 39 1.98% 193.201.224.224
9 73 0.36% 0 0.00% 44 0.27% 1 0.05% 61.154.29.236
10 67 0.33% 0 0.00% 40 0.24% 28 1.42% spider-5-255-253-18.yandex.com
11 51 0.25% 44 3.85% 110 0.67% 1 0.05% 104.192.74.39
12 46 0.23% 0 0.00% 28 0.17% 0 0.00% gfdebian.sfera.net
13 44 0.22% 0 0.00% 26 0.16% 17 0.86% 178-154-200-70.spider.yandex.com
14 42 0.21% 0 0.00% 25 0.15% 0 0.00% 104.128.238.81
15 42 0.21% 33 2.89% 41 0.25% 3 0.15% li626-92.members.linode.com
16 41 0.20% 0 0.00% 25 0.15% 0 0.00% 213.27.244.66
17 34 0.17% 18 1.58% 18 0.11% 5 0.25% blexhn4.webmeup.com
18 30 0.15% 23 2.01% 24 0.15% 2 0.10% 80.248.225.157
19 30 0.15% 0 0.00% 18 0.11% 4 0.20% seogid24.pserver.ru
20 24 0.12% 6 0.53% 14 0.08% 1 0.05% 123.143.201.76
21 22 0.11% 20 1.75% 24 0.14% 2 0.10% 69.58.178.57
22 21 0.10% 18 1.58% 27 0.17% 3 0.15% no-dns-yet.vorboss.net
23 18 0.09% 9 0.79% 9 0.05% 9 0.46% 86.106.19.215
24 16 0.08% 0 0.00% 10 0.06% 1 0.05% 130.60.83.110.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn
25 16 0.08% 2 0.18% 10 0.06% 2 0.10% admin.emaerket.dk
26 16 0.08% 8 0.70% 33 0.20% 6 0.30% malta1844.startdedicated.de
27 14 0.07% 0 0.00% 8 0.05% 2 0.10% 193.201.225.61
28 14 0.07% 0 0.00% 8 0.05% 0 0.00% 46.229.164.98
29 14 0.07% 13 1.14% 311 1.90% 1 0.05% crawl01.lp.007ac9.net
30 14 0.07% 13 1.14% 310 1.89% 1 0.05% crawl02.lp.007ac9.net

Top 10 of 863 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 16125 80.25% 0 0.00% 9747 59.42% 239 12.12% 195.88.16.114
2 223 1.11% 108 9.46% 1532 9.34% 93 4.72% 216.244.66.247
3 334 1.66% 37 3.24% 368 2.24% 333 16.89% 31.184.236.12
4 14 0.07% 13 1.14% 322 1.96% 1 0.05% crawl14.lp.007ac9.net
5 14 0.07% 13 1.14% 321 1.96% 1 0.05% crawl08.lp.007ac9.net
6 14 0.07% 13 1.14% 315 1.92% 1 0.05% crawl17.lp.007ac9.net
7 14 0.07% 13 1.14% 311 1.90% 1 0.05% crawl01.lp.007ac9.net
8 14 0.07% 13 1.14% 310 1.89% 1 0.05% crawl02.lp.007ac9.net
9 5 0.02% 5 0.44% 306 1.86% 1 0.05% 38.100.21.62
10 14 0.07% 13 1.14% 304 1.85% 1 0.05% crawl16.lp.007ac9.net

Top 30 of 955 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1945 9.68% - (Direct Request)
2 152 0.76% https://mobileapkworld.com/
3 95 0.47% http://wewehd7e6333xx.com
4 90 0.45% http://fedelwhite.ru/rot/onlayn-porno-berkova-i-tretyakov.php
5 90 0.45% http://fedelwhite.ru/rozovenkie-piski/intimnaya-pricheska-muzhskaya-foto.php
6 90 0.45% http://fedelwhite.ru/s-bratom/posmotret-eroticheskoe-video-pryamo-seychas.php
7 90 0.45% http://fedelwhite.ru/v-rot/porno-arti-po-mass-effekt.php
8 90 0.45% http://forumtlc.ru/grudastie/video-telku-zhestko-trahnuli.php
9 90 0.45% http://forumtlc.ru/rizhie/porno-foto-anfisi-1.php
10 90 0.45% http://forumtlc.ru/vebkameri/video-russkaya-domashnyaya-masturbatsiya-onlayn.php
11 90 0.45% http://solomobi.ru/gang-bang/chto-esli-plastilin-zasunut-v-pisku.php
12 90 0.45% http://solomobi.ru/siski/rizhie-zarosli-na-pizde.php
13 90 0.45% http://solomobi.ru/vagini/poznakomlyus-s-devushkoy-dlya-intimnih-vstrech-kurgan.php
14 90 0.45% http://spacewars-money.ru/malenkie/beret-platu-spermoy.php
15 90 0.45% http://spacewars-money.ru/sladkie/vse-muzikalnie-klipi-eroticheskie-smotret.php
16 90 0.45% http://spacewars-money.ru/v-masle/samoe-molodoe-seks.php
17 90 0.45% http://veneziye.ru/latinos-hd/smotret-porno-ovoshi-frukti.php
18 90 0.45% http://veneziye.ru/multyashki/porno-film-akademiya-onlayn.php
19 90 0.45% http://veneziye.ru/svetlenkie/porn-oaktrisi.php
20 90 0.45% http://vent-catalog.ru/porno-zvezdi/konchat-v-pizdu-onlayn.php
21 90 0.45% http://vent-catalog.ru/porno-zvezdi/seks-stalnogo-alhimika-video.php
22 90 0.45% http://vent-catalog.ru/porno-zvezdi/smotret-porno-onlayn-podborka-mezhdu-sisek.php
23 90 0.45% http://vent-catalog.ru/s-sestroy/spermogramma-v-genezise-v-spb.php
24 90 0.45% http://vent-catalog.ru/soset/koncha-izo-rta.php
25 90 0.45% http://vent-catalog.ru/vagini/igri-na-tselovanie-s-intimom.php
26 90 0.45% http://vent-catalog.ru/vagini/prismotrelsya-porno-s-uchastiem-tatar-ostavit.php
27 90 0.45% http://vsedladam.ru/belie/chastnoe-porno-filmi-smotret-onlayn.php
28 90 0.45% http://vsedladam.ru/gei/porno-seks-iranskie.php
29 90 0.45% http://vsedladam.ru/ledi-boy/natyanutaya-zhopa-v-losinah.php
30 90 0.45% http://vsedladam.ru/vtroem/porno-iz-ukradenih-mobil.php

Top 15 of 233 Total User Agents
# Hits User Agent
1 16125 80.25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 403 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 262 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 230 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 139 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 128 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
7 76 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
8 72 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
9 65 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 56 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
11 56 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 53 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
13 53 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 YaBrowser/16.2.0.3539 Safari/
14 52 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
15 52 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0

Usage by Country for May 2017

Top 30 of 53 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 16650 82.86% 76 6.65% 10234 62.38% Russian Federation
2 763 3.80% 50 4.38% 461 2.81% Ukraine
3 751 3.74% 245 21.45% 494 3.01% Commercial (com)
4 595 2.96% 339 29.68% 2499 15.24% United States
5 371 1.85% 138 12.08% 2107 12.84% Network (net)
6 306 1.52% 28 2.45% 198 1.21% China
7 85 0.42% 56 4.90% 83 0.50% Germany
8 82 0.41% 38 3.33% 41 0.25% Czech Republic
9 56 0.28% 31 2.71% 26 0.16% European Union
10 41 0.20% 0 0.00% 25 0.15% Spain
11 41 0.20% 9 0.79% 24 0.14% Korea, Republic of
12 41 0.20% 29 2.54% 30 0.18% Sweden
13 39 0.19% 19 1.66% 20 0.12% France
14 38 0.19% 1 0.09% 22 0.14% Italy
15 34 0.17% 9 0.79% 25 0.15% Denmark
16 31 0.15% 16 1.40% 17 0.10% Romania
17 28 0.14% 9 0.79% 20 0.12% Brazil
18 28 0.14% 17 1.49% 17 0.10% Netherlands
19 16 0.08% 6 0.53% 9 0.06% Unresolved/Unknown
20 12 0.06% 1 0.09% 7 0.04% Thailand
21 9 0.04% 2 0.18% 5 0.03% Canada
22 8 0.04% 0 0.00% 5 0.03% Indonesia
23 8 0.04% 1 0.09% 5 0.03% Viet Nam
24 6 0.03% 3 0.26% 3 0.02% India
25 5 0.02% 0 0.00% 3 0.02% Greece
26 4 0.02% 2 0.18% 2 0.01% British Indian Ocean Territory
27 4 0.02% 2 0.18% 2 0.01% Latvia
28 4 0.02% 3 0.26% 2 0.01% Poland
29 4 0.02% 2 0.18% 2 0.01% Seychelles
30 3 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23